ห้องเย็น (Cold room)

สร้างห้องเย็น ติดตั้งห้องเย็น มีทั้งแบบบริการสั่งทำ งานออกแบบสำหรับอุตสาหกรรม ตามประเภทสินค้าต่างๆ ปัจจุบันมีห้องเย็นสำเร็จรูปที่สามารถติดตั้งได้เลย แต่ละประเภทมีการใช้งานและแตกต่างอย่างไร
ห้องเย็น (Cold room) หมายถึง ห้องที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิให้มีความเย็นต่ำ ติดลบ -3 ถึง -7 องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิอาจต่ำกว่า -40 องศาเซลเซียส และมีความชื้นที่เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ อาทิ น้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นม หรือ อาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น น้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นมผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล น้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นม (dairy product) เช่น น้ำนมพาสเจอร์ไรซ์ เนย โยเกิร์ต เนยแข็ง นมเปรี้ยว และอาหารแปรรูป เบคอน แฮม ไส้กรอก แหนม เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการแช่แข็ง
เพื่อการบ่มเนื้อสัตว์
การชะลอปฏิกิริยาทางชีวภาพและเคมี
เพื่อชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรียต่างๆ
ห้องเย็นทุกประเภทได้รับการออกแบบ โดยหลักเกณฑ์เหล่านี้ คือ
อุณหภูมิต้องมีความสม่ำเสมอกระจายทั่วห้อง
มีระบบการระบายอากาศที่เหมาะสม
การเคลื่อนไหวของลมเย็นไม่กระทบต่อการทำงานของคนในห้อง
อุณหภูมิของประเภทสินค้าที่ต้องใช้เก็บในห้องเย็น
อากาศหมุนเวียน ทั่วถึงวัตถุสินค้า
ระยะเวลาในการจัดเก็บ
วัสดุที่ใช้ภายในห้อง
ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง มอเตอร์ที่ใช้ภายใน
ปริมาณสินค้าที่ต้องจัดเก็บ
ห้องเย็น (Cold Room) มี 4 ประเภท ดังนี้
1.ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room) อุณหภูมิที่ใช้งานตั้งแต่ 2 ถึง -10 องศาเซลเซียส การลดอุณหภูมิขึ้นอยู่กับสินค้า เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อย่อยเอ็นไซม์ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์
2. ห้องแช่แข็ง (Freezer Room) อุณหภูมิที่ใช้งานตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส สำหรับลดอุณหภูมิเพื่อเก็บรักษาสินค้าในระยะเวลานาน โดย อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง อาทิ ปลาแช่แข็ง การปรับอุณหภูมิขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
3. ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room) อุณหภูมิที่ใช้งานติดลบ -25 องศาเซลเซียส ใช้งานกับสินค้าที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว แต่ต้องการนำมาเก็บในอุณหภูมิที่ “ต่ำกว่า” หรือ “เท่ากับ” สำหรับเก็บรักษาสินค้า
4. ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) อุณหภูมิที่ใช้งานติดลบ - 35 องศาเซลเซียส เป็นการทำสินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้ผนังเซลล์ของสินค้าแตก หรือเสียหาย เป็นห้องที่ใช้ลดอุณหภูมิของสินค้า ให้ลดลงภายในระยะเวลาอันสั้น
ห้องเย็นสำเร็จรูป
เป็นห้องเย็นรูปแบบใหม่ ที่สามารถเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 ถึง -20 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาความสดและคุณค่าทางด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าบ้าน หรือไฟฟ้าโรงงาน มีการติดตั้งที่รวดเร็ว สะดวก และประหยัดค่าไฟ และเคลื่อนย้ายได้สะดวก
กรรมวิธีในการทำความเย็น และ ระบบส่งสารทำความเย็นเป็นตัวกำหนดรูปแบบของห้องเย็น แต่ละประเภทมีข้อดีและการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกถนอมอาหารด้วยห้องเย็น โดยการแช่เย็น ต้องรู้เกี่ยวกับอาหาร อุณหภูมิที่ต้องใช้ และระยะเวลาในการแช่เย็นเพื่อการถนอมอาหารที่ถูกต้อง
สเปค:
น้ำหนัก: 0.00 g

คุณอาจสนใจสิ่งนี้

Our best pick